Ciszterci Rend Zirci Apátsága

TELEPHELYEK:

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

Pécs

7621 Széchényi tér 11

OM: 027396

Ciszterci Szant István Gimnázium

Székesfehérvár

8000 Jókai utca 20

OM: 030182

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Eger

3300 Csiky Sándor utca 1

OM: 031610

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Budapest

1114 Villányi út 27

OM: 035362

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Pécs

7621 Apáca utca 23

OM: 200436

A RENDRŐL

A török hódoltság és a protestantizmus következtében 1541 és 1700 között alig pislákolt a szerzetesélet Magyarországon. A ciszterciek is csak a 18. század elején kezdhették újra megvetni lábukat magyar földön. Három középkori apátság, Zirc, Pásztó és Szentgotthárd visszaállítására történt kísérlet. Ezek közül csak Zircnek sikerült igazi apátsággá fejlődnie. 1750-ben a zirci konvent elérte a tizenkettes létszámot, és attól kezdve teljes két évszázadon keresztül töretlen volt fejlődése.

Amikor 1923-ban megalakult a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja, 169 fogadalmas tagja volt, akik mind a zirci apát alá tartoztak. 1950-ig a magyar ciszterciek második virágkorukat élték. Békefi Remig apát (1911-1924) megindította a szerzetesek szellemi és lelki megújulását. Zircen és az apátság budapesti tanulmányi házában, a Bernardinumban, a rend növendékei egyre alaposabban felkészültek a szerzetesi, lelkipásztori és tanári életre. Képzésük előbb hat, később kilenc teljes évet kívánt. Hagyó-Kovács Gyula jószágkormányzó irányításával kiváló mezőgazdasági munka folyt az apátság előszállási birtokán, amelynek jövedelme Werner Adolf apátsága alatt (1924-1939) lehetővé tette a bajai gimnázium bővítést, és 1928 és 1939 között az új budai, pécsi és székesfehérvári gimnázium felépítését. Zircen a gregorián ének bevezetésével elmélyült a liturgikus élet. Több rendtag értékes művekkel gazdagította a magyar lelki irodalmat. A rend öt gimnáziumában nemcsak oktatás folyt, hanem a szerzetestanárok az iskolai előadásokon kívül is sok időt szenteltek a diákok nevelésére, lelki vezetésére. Különösen eredményes munka folyt a gimnáziumokban felállított, jól működő cserkészcsapatokban. Érettségi után számos diákot a Gondviselés a Ciszterci Rendbe szólított. A végzett diákok közül sok kiváló közéleti férfi és alkotó ember került az ország életébe, akik a Ciszterci Diákszövetségbe tömörülve ápolták egykori iskolájuk szellemét, és segítették a rend munkáját.

A zirci a rendtagok a lelkipásztori munkából is kivették részüket. Az apátság bakonyi és Fejér megyei birtokain fekvő községek plébániáin kívül elláttak további öt Zirchez közel fekvő plébániát is. A főváros XI. kerületében, közel a ciszterciek által vezetett Szent Imre gimnáziumhoz, az 1917-ben felállított Szent Imre lelkészséget 1923-ban önálló plébániává szervezték, és az hamarosan mintaszerű munkát végzett ciszterci plébánosok vezetésével. Ikertornyos, tágas temploma 1938-ban készült el.

A szerzetestanárok írásaikkal, tanfolyamokkal és előadásokkal bekapcsolódtak székvárosuk társadalmi és kulturális életébe. Többen tudományos kutatómunkát is folytattak.

A második világháború nagyobb személyi veszteséget nem okozott a rendtagok között, következményei azonban igen súlyosan érintették őket. A szovjet rendszer szerint irányított állami diktatúra a magyarországi cisztercieket 1945-ben megfosztotta birtokaitól, 1948-ban iskoláitól, 1950-ben összes rendházától és ingatlanától. 1950 nyarán öt rendházból éjszaka meglepetésszerűen kényszertartózkodási helyre hurcolták a rendtagokat. Szeptember 7-én betiltották a rend minden működését, növendékek felvételét, a rendtagok bármiféle összejövetelét és összetartását. Ugyanabban az évben október végén letartóztatták Endrédy Vendel zirci apátot (1939-1981), majd tizennégy évre elítélték. 1956-ig tartották fogságban ismeretlen helyen. ”Sigmond Lóránt novíciusmester megbízott “provizorként” az üldöztetések ellenére nagy figyelmességgel viselte gondját testvéreinek, továbbá a rendi utánpótlás nevelését is folytatta 1961, amíg őt is le nem tartóztatták. 1945 és 1963 között több mint 30 rendtag szenvedett hosszabb-rövidebb ideig fogságot, internálást vagy börtönbüntetést.

Az enyhülés első jele volt, hogy az állam 1982-ben megengedte a zirci apátság alapításának 800-adik évfordulóján a rendtagok ünnepi összejövetelét, és 1987-ben engedélyezte, hogy Kerekes Károly, akit a Szentszék zirci apátnak nevezett ki, külföldön apáttá szenteltesse magát.

1989-ben az alaposan megtépázott és létszámban megfogyatkozott szerzetesrendek újrakezdhették életüket. A rend egykori birtokán egy nagyvenyimi épületben néhány fiatallal megkezdődött az újoncképzés, a noviciátus. 1990 első hónapjaiban Zircen négy ciszterci a szerzetes újra indította a szerzetesi életet. A következő években a zirci apátság visszavette egykori pécsi, székesfehérvári, majd a budai és egri gimnáziumát. 1994-ben a zirci apátság épületének mintegy harmada, 2002-ben csaknem egésze visszakerült a rend használatába. A növendékek teológiai képzése Zircen és Veszprémben, tanári képzésük az ország különböző egyetemein folyik.

1996-ban, miután Kerekes Károly apát ideje lejárt, a rendtagok Zakar Polikárpot választották meg apátjuknak hat évre. Ő korábban az egész rend generális apátja volt tíz éven keresztül. Rómából igen sokat segített a magyar rendtársaknak és a magyar papságnak. Az apátság konstitúciója szerint a hat év elteltével a 2002-ben esedékes választáson ismét ő kapta a szavazatoknak a többségét.

A Zirci Apátság legnagyobb gondja a nagy korkülönbség az idősek és a fiatalok között. A legfiatalabb idős 68 éves, a legidősebb fiatal 35 éves. A közbeeső 33 évfolyam teljesen hiányzik, mert csaknem negyven évig lehetetlenné tették az utánpótlást. Az apátsághoz tartozó ünnepélyes (örök) fogadalmas rendtagok létszáma 2003-ban 31 idős, köztük két püspök és két apát, és 11 fiatal. Az időleges fogadalmasok száma hat, a novíciusoké kettő.
Cím: Veszprém 8420 Zirc Rákóczi tér 1

Térkép:

Nagyobb térképre váltás

Weblap: www.ocist.hu

Email: zirc@ocist.hu

Telefon: +36 88 593 653

Képek: